skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Name in the South: James Baldwin and the Monuments of Identity.(Critical essay)

Birmingham, Kevin

African American Review, Spring-Summer, 2011, Vol.44(1-2), p.221(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1062-4783

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Name in the South: James Baldwin and the Monuments of Identity.(Critical essay)

Birmingham, Kevin

African American Review, Spring-Summer, 2011, Vol.44(1-2), p.221(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1062-4783

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Name in the South: James Baldwin and the Monuments of Identity

Birmingham, Kevin

African American Review, 1 April 2011, Vol.44(1/2), pp.221-234 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10624783

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Name in the South: James Baldwin and the Monuments of Identity

Birmingham, Kevin

African American Review, 1 April 2011, Vol.44(1/2), pp.221-234 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10624783

Toàn văn sẵn có

5
No Name in the South: James Baldwin and the Monuments of Identity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Name in the South: James Baldwin and the Monuments of Identity

Birmingham, Kevin

African American Review, 2011, Vol.44(1-2), pp.221-234 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1945-6182 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/afa.2011.0014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...