skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fictions of (English) Cricket: From Nation to Diaspora

Tadié, Alexis

The International Journal of the History of Sport, 01 March 2010, Vol.27(4), pp.690-711 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523361003600207

Toàn văn không sẵn có

2
The Fictions of (English) Cricket: From Nation to Diaspora
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fictions of (English) Cricket: From Nation to Diaspora

Tadié, Alexis

The International Journal of the History of Sport, 03/2010, Vol.27(4), pp.690-711 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09523361003600207

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...