skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triangulating Principal Effectiveness: How Perspectives of Parents, Teachers, and Assistant Principals Identify the Central Importance of Managerial Skills

Grissom, Jason ; Loeb, Susanna

American Educational Research Journal, Oct 2011, Vol.48(5), p.1091 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028312

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triangulating Principal Effectiveness: How Perspectives of Parents, Teachers, and Assistant Principals Identify the Central Importance of Managerial Skills

Grissom, Jason A ; Loeb, Susanna

American Educational Research Journal, October 2011, Vol.48(5), p.1091 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0002-8312 ; E-ISSN: 1935-1011 ; DOI: 10.3102/0002831211402663

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triangulating Principal Effectiveness

Grissom, Jason A ; Loeb, Susanna

American Educational Research Journal, Oct 2011, Vol.48(5), pp.1091-1123 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028312 ; E-ISSN: 1935-1011 ; DOI: 10.3102/0002831211402663

Toàn văn sẵn có

4
Triangulating Principal Effectiveness: How Perspectives of Parents, Teachers, and Assistant Principals Identify the Central Importance of Managerial Skills
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triangulating Principal Effectiveness: How Perspectives of Parents, Teachers, and Assistant Principals Identify the Central Importance of Managerial Skills

Grissom, Jason A. ; Loeb, Susanna

American Educational Research Journal, 10/2011, Vol.48(5), pp.1091-1123 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0002-8312 ; E-ISSN: 1935-1011 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3102/0002831211402663

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triangulating Principal Effectiveness: How Perspectives of Parents, Teachers, and Assistant Principals Identify the Central Importance of Managerial Skills

Grissom, Jason A ; Loeb, Susanna

American Educational Research Journal, October 2011, Vol.48(5), pp.1091-1123 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0002-8312 ; E-ISSN: 1935-1011 ; DOI: 10.3102/0002831211402663

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...