skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Assessment of liver fibrosis before and after antiviral therapy by different serum marker panels in patients with chronic hepatitis C: Serum marker panels and fibrosis in chronic hepatitis C
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of liver fibrosis before and after antiviral therapy by different serum marker panels in patients with chronic hepatitis C: Serum marker panels and fibrosis in chronic hepatitis C

Martinez, S. M. ; Fernández-Varo, G. ; González, P. ; Sampson, E. ; Bruguera, M. ; Navasa, M. ; Jiménez, W. ; Sánchez-Tapias, J. M. ; Forns, X.

Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 01/2011, Vol.33(1), pp.138-148 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2036.2010.04500.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of liver fibrosis before and after antiviral therapy by different serum marker panels in patients with chronic hepatitis C

Martinez, S M ; Fernández-Varo, G ; González, P ; Sampson, E ; Bruguera, M ; Navasa, M ; Jiménez, W ; Sánchez-Tapias, J M ; Forns, X

Alimentary pharmacology & therapeutics, January 2011, Vol.33(1), pp.138-48 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1365-2036 ; PMID: 21083589 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2036.2010.04500.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of liver fibrosis before and after antiviral therapy by different serum marker panels in patients with chronic hepatitis C

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Jan, 2011, Vol.33(1), p.138(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0269-2813

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of liver fibrosis before and after antiviral therapy by different serum marker panels in patients with chronic hepatitis C

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Jan, 2011, Vol.33(1), p.138(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0269-2813

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of liver fibrosis before and after antiviral therapy by different serum marker panels in patients with chronic hepatitis C

Martinez, Stella M ; Fernández-Varo, Guillermo ; González, Patricia ; Sampson, Ellen ; Bruguera, Miguel ; Navasa, Miguel ; Jiménez, Wladimiro ; Sanchez-Tapias, Josem ; Forns, Xavier; Peer, Hal (Editor)

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 26 October 2010, Vol.33(1), p.138 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0269-2813 ; E-ISSN: 1365-2036 ; DOI: 10.1111/j.1365-2036.2010.04500.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...