skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostate Stromal Cells Express the Progesterone Receptor to Control Cancer Cell Mobility

Yu, Yue ; Lee, Jennifer Suehyun ; Xie, Ning ; Li, Estelle ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Cox, Michael ; Plymate, Stephen ; Gleave, Martin ; Dong, Xuesen; Gao, Allen (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092714 ; PMCID: 3963951 ; PMID: 24664419

Toàn văn sẵn có

2
Prostate Stromal Cells Express the Progesterone Receptor to Control Cancer Cell Mobility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostate Stromal Cells Express the Progesterone Receptor to Control Cancer Cell Mobility

Yu, Yue ; Lee, Jennifer Suehyun ; Xie, Ning ; Li, Estelle ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Cox, Michael ; Plymate, Stephen ; Gleave, Martin ; Dong, Xuesen; Gao, Allen

PLoS ONE, 3/24/2014, Vol.9(3), p.e92714 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0092714

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostate stromal cells express the progesterone receptor to control cancer cell mobility

Yu, Yue ; Lee, Jennifer Suehyun ; Xie, Ning ; Li, Estelle ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Cox, Michael ; Plymate, Stephen ; Gleave, Martin ; Dong, Xuesen

PloS one, 2014, Vol.9(3), pp.e92714 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24664419 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092714

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostate Stromal Cells Express the Progesterone Receptor to Control Cancer Cell Mobility

Yu, Yue ; Lee, Jennifer ; Xie, Ning ; Li, Estelle ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Cox, Michael ; Plymate, Stephen ; Gleave, Martin ; Dong, Xuesen

PLoS One, Mar 2014, Vol.9(3), p.e92714 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092714

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostate Stromal Cells Express the Progesterone Receptor to Control Cancer Cell Mobility.(Research Article)

Yu, Yue ; Lee, Jennifer Suehyun ; Xie, Ning ; Li, Estelle ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Cox, Michael ; Plymate, Stephen ; Gleave, Martin ; Dong, Xuesen

PLoS ONE, March 24, 2014, Vol.9(3), p.e92714 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092714

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostate Stromal Cells Express the Progesterone Receptor to Control Cancer Cell Mobility.(Research Article)

Yu, Yue ; Lee, Jennifer Suehyun ; Xie, Ning ; Li, Estelle ; Hurtado - Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Cox, Michael ; Plymate, Stephen ; Gleave, Martin ; Dong, Xuesen

PLoS ONE, March 24, 2014, Vol.9(3), p.e92714 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092714

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostate stromal cells express the progesterone receptor to control cancer cell mobility

Yue Yu ; Jennifer Suehyun Lee ; Ning Xie ; Estelle Li ; Antonio Hurtado-Coll ; Ladan Fazli ; Michael Cox ; Stephen Plymate ; Martin Gleave ; Xuesen Dong

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(3), p.e92714 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092714

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...