skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.360-360 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003015

Toàn văn sẵn có

2
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 08/1994, Vol.31(3), pp.360-360 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343394031003015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Harpviken, Kristian B

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.358-358 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Bathurst, Robert

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.361-362 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003019

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.363-364 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003024

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.358-359 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003011

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Sverdrup, Bjørn Otto

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.359-360 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003014

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Bertelsen, Ole

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.358-358 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003010

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan ; Harpviken, Kristan B

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.361-361 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003017

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Gleditsch, Nils Petter

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.362-362 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003020

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Einagel, Victoria I

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.365-365 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003027

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.359-359 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003012

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Lumsden, Malvern

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.364-364 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003025

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Barth, Magne

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.362-363 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003022

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Sverdrup, Bjørn Otto

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.363-363 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003023

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Molvœr, Reidulf K

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.366-366 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003030

Toàn văn sẵn có

17
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Harpviken, Kristian B.

Journal of Peace Research, 08/1994, Vol.31(3), pp.358-358 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343394031003009

Toàn văn sẵn có

18
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, 08/1994, Vol.31(3), pp.359-359 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343394031003012

Toàn văn sẵn có

19
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan ; Harpviken, Kristan B.

Journal of Peace Research, 08/1994, Vol.31(3), pp.361-361 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343394031003017

Toàn văn sẵn có

20
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Molvœr, Reidulf K.

Journal of Peace Research, 08/1994, Vol.31(3), pp.366-366 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343394031003030

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...