skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN-ISIS network: interpretive communities, informal diplomacy and discourses of region

Stone, Diane

Minerva: A Review of Science, Learning and Policy, June, 2011, Vol.49(2), p.241(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0026-4695

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN-ISIS Network: Interpretive Communities, Informal Diplomacy and Discourses of Region.(Report)

Stone, Diane

Minerva: A Review of Science, Learning and Policy, June, 2011, Vol.49(2), p.241(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0026-4695

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN-ISIS Network: Interpretive Communities, Informal Diplomacy and Discourses of Region

Stone, Diane

Minerva, 2011, Vol.49(2), pp.241-262 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0026-4695 ; E-ISSN: 1573-1871 ; DOI: 10.1007/s11024-011-9171-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN-ISIS Network: Interpretive Communities, Informal Diplomacy and Discourses of Region

Stone, Diane

Minerva, 1 June 2011, Vol.49(2), pp.241-262 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00264695 ; E-ISSN: 15731871

Toàn văn sẵn có

5
The ASEAN-ISIS Network: Interpretive Communities, Informal Diplomacy and Discourses of Region
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN-ISIS Network: Interpretive Communities, Informal Diplomacy and Discourses of Region

Stone, Diane

Minerva, 6/2011, Vol.49(2), pp.241-262 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0026-4695 ; E-ISSN: 1573-1871 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11024-011-9171-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...