skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A Fabricated Perjury": The [Mis]Trial of William Blake

Crosby, Mark

The Huntington Library Quarterly, 2009, Vol.72(1), pp.29-47 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00187895 ; E-ISSN: 1544399X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A Fabricated Perjury": The [Mis]Trial of William Blake

Crosby, Mark

Huntington Library Quarterly, 2009, Vol.72(1), pp.29-47 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00187895 ; E-ISSN: 1544399X ; DOI: 10.1525/hlq.2009.72.1.29

Toàn văn sẵn có

3
"A Fabricated Perjury": The [Mis]Trial of William Blake
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A Fabricated Perjury": The [Mis]Trial of William Blake

Crosby, Mark

Huntington Library Quarterly March 2009, Vol.72(1), pp.29-47 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00187895 ; E-ISSN: 1544399X

Toàn văn sẵn có

4
"A Fabricated Perjury": The [Mis]Trial of William Blake
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A Fabricated Perjury": The [Mis]Trial of William Blake

Crosby, Mark

Huntington Library Quarterly March 2009, Vol.72(1), pp.29-47 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00187895 ; E-ISSN: 1544399X ; DOI: 10.1525/hlq.2009.72.1.29

Toàn văn sẵn có

5
"A Fabricated Perjury": The [Mis]Trial of William Blake
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A Fabricated Perjury": The [Mis]Trial of William Blake

Crosby, Mark

Huntington Library Quarterly, 03/2009, Vol.72(1), pp.29-47 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0018-7895 ; E-ISSN: 1544-399X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/hlq.2009.72.1.29

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...