skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survivor Cuba: the Cuban revolution at 50.(Cuba: Interpreting a Half Century of Revolution and Resistance)

Rumbaut, Luis E. ; Rumbaut, Ruben G.

Latin American Perspectives, Jan, 2009, Vol.36(1), p.84-98 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0094-582X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...