skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELD, RTT ECN Loss Differentiation to optimize the performance of transport protocols on wireless networks

Ramadan, Wassim ; Dedu, Eugen ; Dhoutaut, Dominique ; Bourgeois, Julien

Telecommunication Systems, 2013, Vol.52(4), pp.1797-1817 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-011-9495-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELD, RTT ECN Loss Differentiation to optimize the performance of transport protocols on wireless networks

Ramadan, Wassim ; Dedu, Eugen ; Dhoutaut, Dominique ; Bourgeois, Julien

Telecommunication Systems, Apr 2013, Vol.52(4), pp.1797-1817 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10184864 ; DOI: 10.1007/s11235-011-9495-3

Toàn văn sẵn có

3
RELD, RTT ECN Loss Differentiation to optimize the performance of transport protocols on wireless networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELD, RTT ECN Loss Differentiation to optimize the performance of transport protocols on wireless networks

Ramadan, Wassim ; Dedu, Eugen ; Dhoutaut, Dominique ; Bourgeois, Julien

Telecommunication Systems, 4/2013, Vol.52(4), pp.1797-1817 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11235-011-9495-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELD, RTT ECN Loss Differentiation to optimize the performance of transport protocols on wireless networks

Bourgeois, Julien ; Dhoutaut, Dominique ; Dedu, Eugen ; Ramadan, Wassim

Telecommunications Systems, special issue on Mobile Computing and Networking Technologies, 2013, Vol.52, pp.1797-1817 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1007/s11235-011-9495-3

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...