skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Versatile Method for Uniform Dispersion of Nanocarbons in Metal Matrix Based on Electrostatic Interactions

Li, Zan ; Fan, Genlian ; Tan, Zhanqiu ; Li, Zhiqiang ; Guo, Qiang ; Xiong, Dingbang ; Zhang, Di

Nano-Micro Letters, 2016, Vol.8(1), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0061-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Versatile Method for Uniform Dispersion of Nanocarbons in Metal Matrix Based on Electrostatic Interactions

Li, Zan ; Fan, Genlian ; Tan, Zhanqiu ; Li, Zhiqiang ; Guo, Qiang ; Xiong, Dingbang ; Zhang, Di

Nano-Micro Letters, 2016, Vol.8(1), p.54-60 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0061-5 ; PMCID: 6223919 ; PMID: 30464994

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Versatile Method for Uniform Dispersion of Nanocarbons in Metal Matrix Based on Electrostatic Interactions

Li, Zan ; Fan, Genlian ; Tan, Zhanqiu ; Li, Zhiqiang ; Guo, Qiang ; Xiong, Dingbang ; Zhang, Di

Nano-micro letters, 2016, Vol.8(1), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2150-5551 ; PMID: 30464994 Version:1 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0061-5

Toàn văn sẵn có

4
A Versatile Method for Uniform Dispersion of Nanocarbons in Metal Matrix Based on Electrostatic Interactions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Versatile Method for Uniform Dispersion of Nanocarbons in Metal Matrix Based on Electrostatic Interactions

Li, Zan ; Fan, Genlian ; Tan, Zhanqiu ; Li, Zhiqiang ; Guo, Qiang ; Xiong, Dingbang ; Zhang, Di

Nano-Micro Letters, 1/2016, Vol.8(1), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0061-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...