skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood diarrhoeal deaths in seven low- and middle-income countries

Rahman, Ahmed Ehsanur ; Moinuddin, Md ; Molla, Mitike ; Worku, Alemayehu ; Hurt, Lisa ; Kirkwood, Betty ; Mohan, Sanjana Brahmawar ; Mazumder, Sarmila ; Bhutta, Zulfiqar ; Raza, Farrukh ; Mrema, Sigilbert ; Masanja, Honorati ; Kadobera, Daniel ; Waiswa, Peter ; Bahl, Rajiv ; Zangenberg, Mike ; Muhe, Lulu

Bulletin of the World Health Organization, 01 June 2014, Vol.92(9), pp.664-671 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.134809

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood diarrhoeal deaths in seven low- and middle-income countries/Mortalite infantile liee aux maladies diarrheiques dans sept pays a revenu faible et intermediaire/Las muertes por diarrea infantil en siete paises de ingresos medios y bajos.(Research)

Rahman, Ahmed Ehsanur ; Moinuddin, Md ; Molla, Mitike ; Worku, Alemayehu ; Hurt, Lisa ; Kirkwood, Betty ; Mohan, Sanjana Brahmawar ; Mazumder, Sarmila ; Bhutta, Zulfiqar ; Raza, Farrukh ; Mrema, Sigilbert ; Masanja, Honorati ; Kadobera, Daniel ; Waiswa, Peter ; Bahl, Rajiv ; Zangenberg, Mike ; Muheh, Lulu

Bulletin of the World Health Organization, Sept, 2014, Vol.92(9), p.664(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood diarrhoeal deaths in seven low- and middle-income countries/Mortalite infantile liee aux maladies diarrheiques dans sept pays a revenu faible et intermediaire/Las muertes por diarrea infantil en siete paises de ingresos medios y bajos.(Research)

Rahman, Ahmed Ehsanur ; Moinuddin, Md ; Molla, Mitike ; Worku, Alemayehu ; Hurt, Lisa ; Kirkwood, Betty ; Mohan, Sanjana Brahmawar ; Mazumder, Sarmila ; Bhutta, Zulfiqar ; Raza, Farrukh ; Mrema, Sigilbert ; Masanja, Honorati ; Kadobera, Daniel ; Waiswa, Peter ; Bahl, Rajiv ; Zangenberg, Mike ; Muheh, Lulu

Bulletin of the World Health Organization, Sept, 2014, Vol.92(9), p.664(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood diarrhoeal deaths in seven low- and middle-income countries

Rahman, Ae ; Moinuddin, M ; Molla, M ; Worku, A ; Hurt, L ; Kirkwood, B ; Mohan, Sb ; Mazumder, S ; Bhutta, Z ; Raza, F ; Mrema, S ; Masanja, H ; Kadobera, D ; Waiswa, P ; Bahl, R ; Zangenberg, M ; Muhe, L ; Persistent Diarrhoea Research Group

Rahman, AE; Moinuddin, M; Molla, M; Worku, A; Hurt, L ; Kirkwood, B ; Mohan, SB; Mazumder, S; Bhutta, Z; Raza, F; +8 more... (2014) Childhood diarrhoeal deaths in seven low- and middle-income countries. Bulletin of the World Health Organization, 92 (9). pp. 664-71 [Tạp chí có phản biện]

London School of Hygiene and Tropical Medicine

ISSN: 0042-9686 ; DOI: : 10.2471/BLT.13.134809

Toàn văn sẵn có

5
Childhood diarrhoeal deaths in seven low- and middle-income countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood diarrhoeal deaths in seven low- and middle-income countries

Rahman, Ahmed Ehsanur ; Moinuddin, Md ; Molla, Mitike ; Worku, Alemayehu ; Hurt, Lisa ; Kirkwood, Betty ; Mohan, Sanjana Brahmawar ; Mazumder, Sarmila ; Bhutta, Zulfiqar ; Raza, Farrukh ; Mrema, Sigilbert ; Masanja, Honorati ; Kadobera, Daniel ; Waiswa, Peter ; Bahl, Rajiv ; Zangenberg, Mike ; Muhe, Lulu

Bulletin of the World Health Organization, 09/01/2014, Vol.92(9), pp.664-671 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.13.134809

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood diarrhoeal deaths in seven low- and middle-income countries

Rahman, Ahmed ; Moinuddin, Md ; Molla, Mitike ; Worku, Alemayehu ; Hurt, Lisa ; Kirkwood, Betty ; Mohan, Sanjana ; Mazumder, Sarmila ; Bhutta, Zulfiqar ; Raza, Farrukh ; Mrema, Sigilbert ; Masanja, Honorati ; Kadobera, Daniel ; Waiswa, Peter ; Bahl, Rajiv ; Zangenberg, Mike ; Muhe, Lulu; Muhe, Lulu (corporate/institutional author)

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Sep 2014, pp.664-71 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood diarrhoeal deaths in seven low- and middle-income countries

Rahman, Ahmed Ehsanur ; Moinuddin, Md ; Molla, Mitike ; Worku, Alemayehu ; Hurt, Lisa ; Kirkwood, Betty ; Mohan, Sanjana Brahmawar ; Mazumder, Sarmila ; Bhutta, Zulfiqar ; Raza, Farrukh ; Mrema, Sigilbert ; Masanja, Honorati ; Kadobera, Daniel ; Waiswa, Peter ; Bahl, Rajiv ; Zangenberg, Mike ; Muhe, Lulu

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2014, Vol.92(9), pp.664-71 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 25378757 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.13.134809

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...