skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotism and Nationalism in Music Education, a cura di David Hebert e Alexandra Kertz-Welzel, Farnham, Ashgate, 2012

Giovanni Giuriati

Musica Docta, 01 December 2015, Vol.5(1), pp.135-138

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2039-9715 ; DOI: 10.6092/issn.2039-9715/5878

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotism and Nationalism in Music Education, a cura di David Hebert e Alexandra Kertz-Welzel, Farnham, Ashgate, 2012

Giuriati, Giovanni

DataCite

DOI: 10.6092/issn.2039-9715/5878

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...