skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HPIDB - a unified resource for host-pathogen interactions

Kumar, Ranjit ; Nanduri, Bindu

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(Suppl 6), p.S16 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-S6-S16

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HPIDB - a unified resource for host-pathogen interactions

Kumar, Ranjit ; Nanduri, Bindu

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(Suppl 6), p.S16 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-S6-S16

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HPIDB - a unified resource for host-pathogen interactions

Kumar, Ranjit ; Nanduri, Bindu

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(Suppl 6), p.S16-S16 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-S6-S16 ; PMCID: 3026363 ; PMID: 20946599

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HPIDB--a unified resource for host-pathogen interactions

Kumar, Ranjit ; Nanduri, Bindu

BMC bioinformatics, 07 October 2010, Vol.11 Suppl 6, pp.S16 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 20946599 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-S6-S16

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HPIDB - a unified resource for host-pathogen interactions

Kumar Ranjit ; Nanduri Bindu

BMC Bioinformatics, 01 October 2010, Vol.11(Suppl 6), p.S16 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-S6-S16

Toàn văn sẵn có

6
HPIDB - a unified resource for host-pathogen interactions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HPIDB - a unified resource for host-pathogen interactions

Kumar, Ranjit ; Nanduri, Bindu

BMC Bioinformatics, 10/2010, Vol.11(S6) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-11-S6-S16

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...