skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences between tight and loose cultures: A 33-nation study.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Science, May 27, 2011, Vol.332(6033), p.1100(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences between tight and loose cultures: A 33-nation study.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Science, May 27, 2011, Vol.332(6033), p.1100(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study

Gelfand, Michele J. ; Raver, Jana L. ; Nishii, Lisa ; Leslie, Lisa M. ; Lun, Janetta ; Lim, Beng Chong ; Duan, Lili ; Almaliach, Assaf ; Ang, Soon ; Arnadottir, Jakobina ; Aycan, Zeynep ; Boehnke, Klaus ; Boski, Pawel ; Cabecinhas, Rosa ; Chan, Darius ; Chhokar, Jagdeep ; D'Amato, Alessia ; Ferrer, Montse ; Fischlmayr, Iris C. ; Fischer, Ronald ; Fülöp, Marta ; Georgas, James ; Kashima, Emiko S. ; Kashima, Yoshishima ; Kim, Kibum ; Lempereur, Alain ; Marquez, Patricia ; Othman, Rozhan ; Overlaet, Bert ; Panagiotopoulou, Penny ; Peltzer, Karl ; Perez-Florizno, Lorena R. ; Ponomarenko, Larisa ; Realo, Anu ; Schei, Vidar ; Schmitt, Manfred ; Smith, Peter B. ; Soomro, Nazar ; Szabo, Erna ; Taveesin, Nalinee ; Toyama, Midori ; Van De Vliert, Evert ; Vohra, Naharika ; Ward, Colleen ; Yamaguchi, Susumu

Science, 27 May 2011, Vol.332(6033), pp.1100-1104 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study

Gelfand, M. J. ; Raver, J. L. ; Nishii, L. ; Leslie, L. M. ; Lun, J. ; Lim, B. C. ; Duan, L. ; Almaliach, A. ; Ang, S. ; Arnadottir, J. ; Aycan, Z. ; Boehnke, K. ; Boski, P. ; Cabecinhas, R. ; Chan, D. ; Chhokar, J. ; D'Amato, A. ; Ferrer, M. ; Fischlmayr, I. C. ; Fischer, R. ; Fulop, M. ; Georgas, J. ; Kashima, E. S. ; Kashima, Y. ; Kim, K. ; Lempereur, A. ; Marquez, P. ; Othman, R. ; Overlaet, B. ; Panagiotopoulou, P. ; Peltzer, K. ; Perez-Florizno, L. R. ; Ponomarenko, L. ; Realo, A. ; Schei, V. ; Schmitt, M. ; Smith, P. B. ; Soomro, N. ; Szabo, E. ; Taveesin, N. ; Toyama, M. ; Van de Vliert, E. ; Vohra, N. ; Ward, C. ; Yamaguchi, S.

Science, 05/27/2011, Vol.332(6033), pp.1100-1104 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1197754

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study

Gelfand, Michele J. ; Raver, Jana L. ; Nishii, Lisa ; Leslie, Lisa M. ; Lun, Janetta ; Lim, Beng Chong ; Duan, Lili ; Almaliach, Assaf ; Ang, Soon ; Arnadottir, Jakobina ; Aycan, Zeynep ; Boehnke, Klaus ; Boski, Pawel ; Cabecinhas, Rosa ; Chan, Darius ; Chhokar, Jagdeep ; D'Amato, Alessia ; Ferrer, Montse ; Fischlmayr, Iris C. ; Fischer, Ronald ; Fülöp, Marta ; Georgas, James ; Kashima, Emiko S. ; Kashima, Yoshishima ; Kim, Kibum ; Lempereur, Alain ; Marquez, Patricia ; Othman, Rozhan ; Overlaet, Bert ; Panagiotopoulou, Penny ; Peltzer, Karl ; Perez-Florizno, Lorena R. ; Ponomarenko, Larisa ; Realo, Anu ; Schei, Vidar ; Schmitt, Manfred ; Smith, Peter B. ; Soomro, Nazar ; Szabo, Erna ; Taveesin, Nalinee ; Toyama, Midori ; Van De Vliert, Evert ; Vohra, Naharika ; Ward, Colleen ; Yamaguchi, Susumu

Science, 27 May 2011, Vol.332(6033), pp.1100-1104 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences between tight and loose cultures: a 33-nation study

Gelfand, Michele J ; Raver, Jana L ; Nishii, Lisa ; Leslie, Lisa M ; Lun, Janetta ; Lim, Beng Chong ; Duan, Lili ; Almaliach, Assaf ; Ang, Soon ; Arnadottir, Jakobina ; Aycan, Zeynep ; Boehnke, Klaus ; Boski, Pawel ; Cabecinhas, Rosa ; Chan, Darius ; Chhokar, Jagdeep ; D'Amato, Alessia ; Ferrer, Montse ; Fischlmayr, Iris C ; Fischer, Ronald ; Fülöp, Marta ; Georgas, James ; Kashima, Emiko S ; Kashima, Yoshishima ; Kim, Kibum ; Lempereur, Alain ; Marquez, Patricia ; Othman, Rozhan ; Overlaet, Bert ; Panagiotopoulou, Penny ; Peltzer, Karl ; Perez-Florizno, Lorena R ; Ponomarenko, Larisa ; Realo, Anu ; Schei, Vidar ; Schmitt, Manfred ; Smith, Peter B ; Soomro, Nazar ; Szabo, Erna ; Taveesin, Nalinee ; Toyama, Midori ; Van De Vliert, Evert ; Vohra, Naharika ; Ward, Colleen ; Yamaguchi, Susumu

Science (New York, N.Y.), 27 May 2011, Vol.332(6033), pp.1100-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21617077 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1197754

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...