skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between quality of life and hope. Attitudes and beliefs of Muslim women toward withholding and withdrawing life-sustaining treatments

Ahaddour, Chaïma ; Van den Branden, Stef ; Broeckaert, Bert

Medicine, Health Care and Philosophy, 2018, Vol.21(3), pp.347-361 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1386-7423 ; E-ISSN: 1572-8633 ; DOI: 10.1007/s11019-017-9808-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between quality of life and hope. Attitudes and beliefs of Muslim women toward withholding and withdrawing life-sustaining treatments

Ahaddour, Chaïma ; Broeckaert, Bert

Medicine, Health Care, and Philosophy, 2018, Vol.21(3), pp.347-361 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13867423 ; E-ISSN: 15728633 ; DOI: 10.1007/s11019-017-9808-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between quality of life and hope. Attitudes and beliefs of Muslim women toward withholding and withdrawing life-sustaining treatments.(Author abstract)

Ahaddour, Chaima ; Van Den Branden, Stef ; Broeckaert, Bert

Medicine, Healthcare & Philosophy, 2018, Vol.21(3), p.347(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1386-7423 ; DOI: 10.1007/s11019-017-9808-8

Toàn văn sẵn có

4
Between quality of life and hope. Attitudes and beliefs of Muslim women toward withholding and withdrawing life-sustaining treatments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between quality of life and hope. Attitudes and beliefs of Muslim women toward withholding and withdrawing life-sustaining treatments

Ahaddour, Chaïma ; Van Den Branden, Stef ; Broeckaert, Bert

Medicine, Health Care and Philosophy, 9/2018, Vol.21(3), pp.347-361 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1386-7423 ; E-ISSN: 1572-8633 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11019-017-9808-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between quality of life and hope. Attitudes and beliefs of Muslim women toward withholding and withdrawing life-sustaining treatments

Ahaddour, Chaïma ; Van Den Branden, Stef ; Broeckaert, Bert

Medicine, health care, and philosophy, September 2018, Vol.21(3), pp.347-361 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1572-8633 ; PMID: 29043540 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11019-017-9808-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...