skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and subtidal fish assemblage relationships in two different Brazilian coastal estuaries

Vendel Ana, Lucia ; Bouchereau, Jean-Luc ; De Tarso Chaves, Paulo; Isch, Pamphile (Editor)

Brazilian Archives of Biology and Technology, November 2010, Vol.53(6), pp.1393-1406 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and subtidal fish assemblage relationships in two different brazilian coastal estuaries

Vendel, Ana Lúcia ; Bouchereau, Jean-Luc ; Chaves, Paulo de Tarso

Brazilian Archives of Biology and Technology, 01 December 2010, Vol.53(6), pp.1393-1406 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-89132010000600016

Toàn văn sẵn có

3
Environmental and subtidal fish assemblage relationships in two different brazilian coastal estuaries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and subtidal fish assemblage relationships in two different brazilian coastal estuaries

Vendel, Ana Lúcia ; Bouchereau, Jean-Luc ; Chaves, Paulo de Tarso

Brazilian Archives of Biology and Technology, 12/2010, Vol.53(6), pp.1393-1406 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1516-8913 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132010000600016

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and subtidal fish assemblage relationships in two different brazilian coastal estuaries

Ana Lúcia Vendel ; Jean-Luc Bouchereau ; Paulo de Tarso Chaves

Brazilian Archives of Biology and Technology, 01 December 2010, Vol.53(6), pp.1393-1406 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-89132010000600016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...