skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building arks for tRNA: Structure and function of the Arc1p family of non-catalytic tRNA-binding proteins.(Report)

Karanasios, Eleftherios ; Simos, George

FEBS Letters, Sept 24, 2010, Vol.584(18), p.3842(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-5793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building arks for tRNA: Structure and function of the Arc1p family of non-catalytic tRNA-binding proteins

Karanasios, Eleftherios ; Simos, George

FEBS Letters, 2010, Vol.584(18), pp.3842-3849 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0014-5793 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2010.08.023

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building arks for tRNA: Structure and function of the Arc1p family of non‐catalytic tRNA‐binding proteins

Karanasios, Eleftherios ; Simos, George

FEBS Letters, 24 September 2010, Vol.584(18), pp.3842-3849 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2010.08.023

Toàn văn sẵn có

4
Building arks for tRNA: Structure and function of the Arc1p family of non-catalytic tRNA-binding proteins
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building arks for tRNA: Structure and function of the Arc1p family of non-catalytic tRNA-binding proteins

Karanasios, Eleftherios ; Simos, George

FEBS Letters, 09/24/2010, Vol.584(18), pp.3842-3849 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.febslet.2010.08.023

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building arks for tRNA: structure and function of the Arc1p family of non-catalytic tRNA-binding proteins

Karanasios, Eleftherios ; Simos, George

FEBS letters, 24 September 2010, Vol.584(18), pp.3842-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3468 ; PMID: 20728442 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2010.08.023

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...