skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Number without a language model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Number without a language model

Spaepen, E. ; Coppola, M. ; Spelke, E. S. ; Carey, S. E. ; Goldin-Meadow, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/22/2011, Vol.108(8), pp.3163-3168 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1015975108

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Number without a language model.(SOCIAL SCIENCES)(Author abstract)

Spaepen, Elizabet ; Coppola, Marie ; Spelke, Elizabeth S. ; Carey, Susan E. ; Goldin - Meadow, Susan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 22, 2011, Vol.108(8), p.3163(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Number without a language model

Spaepen , Elizabet ; Coppola , Marie ; Spelke , Elizabeth S. ; Carey , Susan E. ; Goldin-Meadow , Susan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(8), pp.3163-3168 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Number without a language model

Spaepen, Elizabet ; Coppola, Marie ; Spelke, Elizabeth S ; Carey, Susan E ; Goldin-Meadow, Susan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 February 2011, Vol.108(8), pp.3163-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21300893 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1015975108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...