skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway

Roos Gun ; Stigum Hein ; Lieblein Geir ; Haugen Margaretha ; Brantsæter Anne ; Torjusen Hanne ; Holmboe-Ottesen Gerd ; Meltzer Helle

BMC Public Health, 01 December 2010, Vol.10(1), p.775 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-775

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway

Torjusen, Hanne ; Brantsæter, Anne ; Haugen, Margaretha ; Lieblein, Geir ; Stigum, Hein ; Roos, Gun ; Holmboe-Ottesen, Gerd ; Meltzer, Helle

BMC Public Health, 2010, Vol.10(1), p.775 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-775 ; PMID: 21172040

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway

Torjusen, Hanne ; Brantsæter, Anne ; Haugen, Margaretha ; Lieblein, Geir ; Stigum, Hein ; Roos, Gun ; Holmboe-Ottesen, Gerd ; Meltzer, Helle

BMC Public Health, 2010, Vol.10, p.775 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-775

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway

Torjusen, Hanne ; Brantsæter, Anne Lise ; Haugen, Margaretha ; Lieblein, Geir ; Stigum, Hein ; Roos, Gun ; Holmboe-Ottesen, Gerd ; Meltzer, Helle Margrete

BMC Public Health, 2010, Vol.10, p.775-775 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-775 ; PMCID: 3022851 ; PMID: 21172040

Toàn văn sẵn có

5
Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway

Torjusen, Hanne ; Brantsæter, Anne Lise ; Haugen, Margaretha ; Lieblein, Geir ; Stigum, Hein ; Roos, Gun ; Holmboe-Ottesen, Gerd ; Meltzer, Helle Margrete

BMC Public Health, 12/2010, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-10-775

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway

Torjusen, Hanne ; Brantsæter, Anne Lise ; Haugen, Margaretha ; Lieblein, Geir ; Stigum, Hein ; Roos, Gun ; Holmboe-Ottesen, Gerd ; Meltzer, Helle Margrete

BMC public health, 21 December 2010, Vol.10, pp.775 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 21172040 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-775

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway

Torjusen, Hanne ; Brantsæter, Anne L ; Haugen, Margaretha ; Lieblein, Geir ; Stigum, Hein ; Roos, Gun ; Holmboe-Ottesen, Gerd ; Meltzer, Helle M

BMC Public Health. 2010 Dec 21;10(1):775 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-10-775

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...