skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Based Medical Systems for Patient’s Authentication: Towards a New Verification Secure Framework Using CIA Standard

Mohsin, A. ; Zaidan, A. ; Zaidan, B. ; Albahri, O. ; Albahri, A. ; Alsalem, M. ; Mohammed, K.

Journal of Medical Systems, 2019, Vol.43(7), pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0148-5598 ; E-ISSN: 1573-689X ; DOI: 10.1007/s10916-019-1264-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Based Medical Systems for Patient's Authentication: Towards a New Verification Secure Framework Using CIA Standard.(Report)

Mohsin, A. H. ; Zaidan, A. A. ; Zaidan, B. B. ; Albahri, O. S. ; Albahri, A. S. ; Alsalem, M. A. ; Mohammed, K. I.

Journal of Medical Systems, 2019, Vol.43(7), p.1(34) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-5598 ; DOI: 10.1007/s10916-019-1264-y

Toàn văn sẵn có

3
Based Medical Systems for Patient’s Authentication: Towards a New Verification Secure Framework Using CIA Standard
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Based Medical Systems for Patient’s Authentication: Towards a New Verification Secure Framework Using CIA Standard

Mohsin, A. H. ; Zaidan, A. A. ; Zaidan, B. B. ; Albahri, O. S. ; Albahri, A. S. ; Alsalem, M. A. ; Mohammed, K. I.

Journal of Medical Systems, 7/2019, Vol.43(7) [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0148-5598 ; E-ISSN: 1573-689X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10916-019-1264-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Based Medical Systems for Patient's Authentication: Towards a New Verification Secure Framework Using CIA Standard

Mohsin, A H ; Zaidan, A A ; Zaidan, B B ; Albahri, O S ; Albahri, A S ; Alsalem, M A ; Mohammed, K I

Journal of medical systems, 22 May 2019, Vol.43(7), pp.192 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-689X ; PMID: 31115768 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10916-019-1264-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...