skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersible exfoliated zeolite nanosheets and their application as a selective membrane.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Varoon, Kumar ; Zhang, Xueyi ; Elyassi, Bahman ; Brewer, Damien D. ; Gettel, Melissa ; Kumar, Sandeep ; Lee, J. Alex ; Maheshwari, Sudeep ; Mittal, Anudha ; Sung, Chun - Yi ; Cococcioni, Matteo ; Francis, Lorraine F. ; Mccormick, Alon V. ; Mkhoyan, K. Andre ; Tsapatsis, Michael

Science, Oct 7, 2011, Vol.334(6052), p.72(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersible exfoliated zeolite nanosheets and their application as a selective membrane.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Varoon, Kumar ; Zhang, Xueyi ; Elyassi, Bahman ; Brewer, Damien D. ; Gettel, Melissa ; Kumar, Sandeep ; Lee, J. Alex ; Maheshwari, Sudeep ; Mittal, Anudha ; Sung, Chun - Yi ; Cococcioni, Matteo ; Francis, Lorraine F. ; Mccormick, Alon V. ; Mkhoyan, K. Andre ; Tsapatsis, Michael

Science, Oct 7, 2011, Vol.334(6052), p.72(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersible Exfoliated Zeolite Nanosheets and Their Application as a Selective Membrane

Varoon, Kumar ; Zhang, Xueyi ; Elyassi, Bahman ; Brewer, Damien D. ; Gettel, Melissa ; Kumar, Sandeep ; Lee, J. Alex ; Maheshwari, Sudeep ; Mittal, Anudha ; Sung, Chun-Yi ; Cococcioni, Matteo ; Francis, Lorraine F. ; Mccormick, Alon V. ; Mkhoyan, K. Andre ; Tsapatsis, Michael

Science, 7 October 2011, Vol.334(6052), pp.72-75 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersible Exfoliated Zeolite Nanosheets and Their Application as a Selective Membrane

Varoon, Kumar ; Zhang, Xueyi ; Elyassi, Bahman ; Brewer, Damien D. ; Gettel, Melissa ; Kumar, Sandeep ; Lee, J. Alex ; Maheshwari, Sudeep ; Mittal, Anudha ; Sung, Chun-Yi ; Cococcioni, Matteo ; Francis, Lorraine F. ; Mccormick, Alon V. ; Mkhoyan, K. Andre ; Tsapatsis, Michael

Science, 7 October 2011, Vol.334(6052), pp.72-75 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Dispersible Exfoliated Zeolite Nanosheets and Their Application as a Selective Membrane
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersible Exfoliated Zeolite Nanosheets and Their Application as a Selective Membrane

Varoon, K. ; Zhang, X. ; Elyassi, B. ; Brewer, D. D. ; Gettel, M. ; Kumar, S. ; Lee, J. A. ; Maheshwari, S. ; Mittal, A. ; Sung, C.-Y. ; Cococcioni, M. ; Francis, L. F. ; Mccormick, A. V. ; Mkhoyan, K. A. ; Tsapatsis, M.

Science, 10/07/2011, Vol.334(6052), pp.72-75 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1208891

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersible exfoliated zeolite nanosheets and their application as a selective membrane

Varoon, Kumar ; Zhang, Xueyi ; Elyassi, Bahman ; Brewer, Damien D ; Gettel, Melissa ; Kumar, Sandeep ; Lee, J Alex ; Maheshwari, Sudeep ; Mittal, Anudha ; Sung, Chun-Yi ; Cococcioni, Matteo ; Francis, Lorraine F ; Mccormick, Alon V ; Mkhoyan, K Andre ; Tsapatsis, Michael

Science (New York, N.Y.), 07 October 2011, Vol.334(6052), pp.72-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21980106 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1208891

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...