skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for RAId, a knowledge integrated proteomics analysis suite with accurate statistics

Joyce, Brendan ; Lee, Danny ; Rubio, Alex ; Ogurtsov, Aleksey ; Alves, Gelio ; Yu, Yi - Kuo

BMC Research Notes, March 15, 2018, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1756-0500 ; DOI: 10.1186/s13104-018-3289-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for RAId, a knowledge integrated proteomics analysis suite with accurate statistics

Joyce, Brendan ; Lee, Danny ; Rubio, Alex ; Ogurtsov, Aleksey ; Alves, Gelio ; Yu, Yi-Kuo

BMC Research Notes, March 15, 2018, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1756-0500 ; DOI: 10.1186/s13104-018-3289-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for RAId, a knowledge integrated proteomics analysis suite with accurate statistics

Joyce, Brendan ; Lee, Danny ; Rubio, Alex ; Ogurtsov, Aleksey ; Alves, Gelio ; Yu, Yi-Kuo

BMC research notes, 15 March 2018, Vol.11(1), pp.182 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1756-0500 ; PMID: 29544540 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13104-018-3289-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for RAId, a knowledge integrated proteomics analysis suite with accurate statistics

Brendan Joyce ; Danny Lee ; Alex Rubio ; Aleksey Ogurtsov ; Gelio Alves ; Yi-Kuo Yu

BMC Research Notes, 01 March 2018, Vol.11(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1756-0500 ; DOI: 10.1186/s13104-018-3289-6

Toàn văn sẵn có

5
A graphical user interface for RAId, a knowledge integrated proteomics analysis suite with accurate statistics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for RAId, a knowledge integrated proteomics analysis suite with accurate statistics

Joyce, Brendan ; Lee, Danny ; Rubio, Alex ; Ogurtsov, Aleksey ; Alves, Gelio ; Yu, Yi-Kuo

BMC Research Notes, 12/2018, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1756-0500 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13104-018-3289-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...