skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Remanufacturing with RFID item-level information: Optimization, waste reduction and quality improvement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remanufacturing with RFID item-level information: Optimization, waste reduction and quality improvement

Zhou, Wei ; Piramuthu, Selwyn

International Journal of Production Economics, 10/2013, Vol.145(2), pp.647-657 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09255273 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.05.019

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remanufacturing with RFID item-level information: Optimization, waste reduction and quality improvement

Zhou, Wei ; Piramuthu, Selwyn

International Journal of Production Economics, October 2013, Vol.145(2), pp.647-657 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0925-5273 ; E-ISSN: 1873-7579 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2013.05.019

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remanufacturing with RFID item-level information: Optimization, waste reduction and quality improvement

Zhou, Wei ; Piramuthu, Selwyn

International Journal of Production Economics, Oct, 2013, Vol.145(2), p.647(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...