skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesoscopic Rigid Body Modelling of the Extracellular Matrix Self-Assembly

Wong, Hua ; Prévoteau-Jonquet, Jessica ; Baud, Stéphanie ; Dauchez, Manuel ; Belloy, Nicolas

Journal of integrative bioinformatics, 11 June 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1613-4516 ; PMID: 29886454 Version:1 ; DOI: 10.1515/jib-2018-0009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesoscopic Rigid Body Modelling of the Extracellular Matrix Self-Assembly

Wong, Hua ; Prévoteau-Jonquet, Jessica ; Baud, Stéphanie ; Dauchez, Manuel ; Belloy, Nicolas

Journal of Integrative Bioinformatics, 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2018-0009 ; PMCID: 6167044 ; PMID: 29886454

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesoscopic Rigid Body Modelling of the Extracellular Matrix Self-Assembly

Wong Hua ; Prévoteau-Jonquet Jessica ; Baud Stéphanie ; Dauchez Manuel ; Belloy Nicolas

Journal of Integrative Bioinformatics, 01 June 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2018-0009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesoscopic Rigid Body Modelling of the Extracellular Matrix Self-Assembly

Wong, Hua ; Prevoteau-Jonquet, Jessica ; Baud, Stéphanie ; Dauchez, Manuel ; Belloy, N

Journal of Integrative Bioinformatics, 11 June 2018 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1515/jib-2018-0009

Toàn văn không sẵn có

5
Mesoscopic Rigid Body Modelling of the Extracellular Matrix Self-Assembly
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesoscopic Rigid Body Modelling of the Extracellular Matrix Self-Assembly

Wong, Hua ; Prévoteau-Jonquet, Jessica ; Baud, Stéphanie ; Dauchez, Manuel ; Belloy, Nicolas

Journal of Integrative Bioinformatics, 06/26/2018, 06/11/2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

Walter de Gruyter (via CrossRef)

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/jib-2018-0009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...