skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded gender and social changes underpinning inequalities in health: An ethnographic insight into a local Spanish context.(Report)

Garcia - Calvente, Mar ; Marcos - Marcos, Jorge ; Del Rio - Lozano, Maria ; Hidalgo - Ruzzante, Natalia ; Maroto - Navarro, Gracia

Social Science & Medicine, Dec, 2012, Vol.75(12), p.2225(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded gender and social changes underpinning inequalities in health: An ethnographic insight into a local Spanish context.(Report)

Garcia - Calvente, Mar ; Marcos - Marcos, Jorge ; Del Rio - Lozano, Maria ; Hidalgo - Ruzzante, Natalia ; Maroto - Navarro, Gracia

Social Science & Medicine, Dec, 2012, Vol.75(12), p.2225(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

3
Embedded gender and social changes underpinning inequalities in health: An ethnographic insight into a local Spanish context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded gender and social changes underpinning inequalities in health: An ethnographic insight into a local Spanish context

García-Calvente, Mar ; Marcos-Marcos, Jorge ; Del Río-Lozano, María ; Hidalgo-Ruzzante, Natalia ; Maroto-Navarro, Gracia

Social Science & Medicine, 12/2012, Vol.75(12), pp.2225-2232 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.08.022

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded gender and social changes underpinning inequalities in health: An ethnographic insight into a local Spanish context

García-Calvente, Mar ; Marcos-Marcos, Jorge ; Del Río-Lozano, María ; Hidalgo-Ruzzante, Natalia ; Maroto-Navarro, Gracia

Social Science & Medicine, December 2012, Vol.75(12), pp.2225-2232 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.08.022

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded gender and social changes underpinning inequalities in health: an ethnographic insight into a local Spanish context

García-Calvente, Mar ; Marcos-Marcos, Jorge ; Del Río-Lozano, María ; Hidalgo-Ruzzante, Natalia ; Maroto-Navarro, Gracia

Social science & medicine (1982), December 2012, Vol.75(12), pp.2225-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 22981840 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.08.022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...