skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prolyl isomerase Pin1 regulates amyloid precursor protein processing and amyloid-[beta] production

Pastorino, Lucia ; Sun, Anyang ; Lu, Pei - Jung ; Zhou, Xiao Zhen ; Balastik, Martin ; Finn, Greg ; Wulf, Gerburg ; Lim, Jormay ; Li, Shi - Hua ; Li, Xiaojiang ; Xia, Weiming ; Nicholson, Linda K. ; Lu, Kun Ping

Nature, March 23, 2006, Vol.440(7083), p.528(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prolyl isomerase Pin1 regulates amyloid precursor protein processing and amyloid-[beta] production

Pastorino, Lucia ; Sun, Anyang ; Lu, Pei - Jung ; Zhou, Xiao Zhen ; Balastik, Martin ; Finn, Greg ; Wulf, Gerburg ; Lim, Jormay ; Li, Shi - Hua ; Li, Xiaojiang ; Xia, Weiming ; Nicholson, Linda K. ; Lu, Kun Ping

Nature, March 23, 2006, Vol.440(7083), p.528(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prolyl isomerase Pin1 regulates amyloid precursor protein processing and amyloid-β production

Lucia Pastorino ; Anyang Sun ; Pei-Jung Lu ; Xiao Zhen Zhou ; Martin Balastik ; Greg Finn ; Gerburg Wulf ; Jormay Lim ; Shi-Hua Li ; Xiaojiang Li ; Weiming Xia ; Linda K. Nicholson ; Kun Ping Lu

Nature, 2006, Vol.440(7083), p.528 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature04543

Toàn văn không sẵn có

4
The prolyl isomerase Pin1 regulates amyloid precursor protein processing and amyloid-β production
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prolyl isomerase Pin1 regulates amyloid precursor protein processing and amyloid-β production

Pastorino, Lucia ; Sun, Anyang ; Lu, Pei-Jung ; Zhou, Xiao Zhen ; Balastik, Martin ; Finn, Greg ; Wulf, Gerburg ; Lim, Jormay ; Li, Shi-Hua ; Li, Xiaojiang ; Xia, Weiming ; Nicholson, Linda K. ; Lu, Kun Ping

Nature, 3/2006, Vol.440(7083), pp.528-534 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature04543

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prolyl isomerase Pin1 regulates amyloid precursor protein processing and amyloid-beta production

Pastorino, Lucia ; Sun, Anyang ; Lu, Pei-Jung ; Zhou, Xiao Zhen ; Balastik, Martin ; Finn, Greg ; Wulf, Gerburg ; Lim, Jormay ; Li, Shi-Hua ; Li, Xiaojiang ; Xia, Weiming ; Nicholson, Linda K ; Lu, Kun Ping

Nature, 23 March 2006, Vol.440(7083), pp.528-34 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 16554819 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...