skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing landscape of papillary thyroid cancer: Epidemiology, management, and the implications for patients

Lubitz, Carrie C. ; Sosa, Julie A.

Cancer, 15 December 2016, Vol.122(24), pp.3754-3759 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.30201

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing landscape of papillary thyroid cancer: Epidemiology, management, and the implications for patients

Lubitz, Carrie C ; Sosa, Julie A

Cancer, 15 December 2016, Vol.122(24), pp.3754-3759 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-0142 ; PMID: 27517675 Version:1 ; DOI: 10.1002/cncr.30201

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing landscape of papillary thyroid cancer: epidemiology, management, and the implications for patients

Lubitz, Carrie C. ; Sosa, Julie A.

Cancer, Dec 15, 2016, Vol.122(24), p.3754(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing landscape of papillary thyroid cancer: epidemiology, management, and the implications for patients

Lubitz, Carrie C. ; Sosa, Julie A.

Cancer, Dec 15, 2016, Vol.122(24), p.3754(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

5
The changing landscape of papillary thyroid cancer: Epidemiology, management, and the implications for patients: The Changing Landscape of Thyroid Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing landscape of papillary thyroid cancer: Epidemiology, management, and the implications for patients: The Changing Landscape of Thyroid Cancer

Lubitz, Carrie C. ; Sosa, Julie A.

Cancer, 12/15/2016, Vol.122(24), pp.3754-3759 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/cncr.30201

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...