skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance

OECD (Corporate Author)

OECD iLibrary (Organisation for Economic Cooperation and Development)

ISBN: 9789264269668 ; ISBN: 9264269665 ; E-ISBN: 9789264269965 ; E-ISBN: 9264269967 ; DOI: 10.1787/9789264269965-en

Toàn văn không sẵn có

2
M&#233;thodologie d'&#233;valuation de la mise en &#339;uvre des Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE<br>Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Méthodologie d'évaluation de la mise en œuvre des Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE
Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance

Organisation For Economic Co-Operation And Development

OECD

ISBN-13: 9789264269965 ; DOI: 10.1787/9789264269965-en

Toàn văn không sẵn có

3
Methodology for assessing the implementation of the G20/OECD principles of corporate governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for assessing the implementation of the G20/OECD principles of corporate governance

Oecd

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9789264269668 ; E-ISBN: 9789264269965

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...