skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First FDA authorization for next-generation sequencer

Collins, Francis S. ; Hamburg, Margaret A.

The New England Journal of Medicine, Dec 19, 2013, Vol.369(25), p.2369(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First FDA authorization for next-generation sequencer

Collins, Francis S. ; Hamburg, Margaret A.

The New England Journal of Medicine, Dec 19, 2013, Vol.369(25), p.2369(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First FDA Authorization for Next-Generation Sequencer

Collins, Francis S ; Hamburg, Margaret A

The New England Journal of Medicine, 2013, Vol.369(25), pp.2369-2371 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1314561

Toàn văn sẵn có

4
First FDA Authorization for Next-Generation Sequencer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First FDA Authorization for Next-Generation Sequencer

Collins, Francis S. ; Hamburg, Margaret A.

New England Journal of Medicine, 12/19/2013, Vol.369(25), pp.2369-2371 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMp1314561

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First FDA authorization for next-generation sequencer

Collins, Francis S ; Hamburg, Margaret A

The New England journal of medicine, 19 December 2013, Vol.369(25), pp.2369-71 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 24251383 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1314561

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...