skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia

Bareño - Dueñas, Sandra Milena

Cuadernos de Contabilidad, 2009, Vol.10(27), pp.341-357

Fundación Dialnet

ISSN: 0123-1472

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia

Bareño-Dueñas, Sandra Milena

Cuadernos de Contabilidad, 01 July 2009, Vol.10(27), pp.341-357

SciELO

ISSN: 0123-1472

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...