skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa.(Report)

Dusseldorp, Gerrit ; Lombard, Marlize ; Wurz, Sarah

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(5-6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/20120042

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa

Dusseldor, Gerrit ; Lombard, Marlize ; Wurz, Sarah

South African Journal of Science, January 2013, Vol.109(5-6), pp.01-07 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1996-7489

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa : review article

Dusseldorp, Gerrit ; Lombard, Marlize ; Wurz, Sarah

South African Journal of Science, May / Jun 2013, Vol.109(5), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

African Electronic OA Journals (Sabinet SA ePublications)

ISSN: 00382353

Toàn văn sẵn có

4
Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa

Dusseldorp, Gerrit ; Lombard, Marlize ; Wurz, Sarah

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(5/6), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/sajs.2013/20120042

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pleistocene Homo and the updated Stone Age sequence of South Africa

Gerrit Dusseldorp ; Marlize Lombard ; Sarah Wurz

South African Journal of Science, 01 May 2013, Vol.109(5/6), pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1996-7489 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/20120042

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...