skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nordic Approach to Promoting Women's Rights within International Law: Internal v. External Perspectives

Bailliet, Cecilia M

Nordic Journal of International Law, November 2016, Vol.85(4), pp.368-394 [Tạp chí có phản biện]

Brill Online Journals

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718107-08504003

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nordic approach to promoting women's rights within international law: internal v. external perspectives.(Special Issue: A Nordic Approach to International Law?)

Bailliet, Cecilia M.

Nordic Journal of International Law, Winter, 2016, Vol.85(4), p.368-394 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0902-7351

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nordic approach to promoting women's rights within international law: internal v. external perspectives.(Special Issue: A Nordic Approach to International Law?)

Bailliet, Cecilia M.

Nordic Journal of International Law, 2016, Vol.85(4), pp.368-394 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0902-7351

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nordic Approach to Promoting Women's Rights within International Law: Internal v. External Perspectives

Bailliet, Cecilia

Nordic Journal of International Law, 2016, Vol.85(4), p.368 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09027351 ; E-ISSN: 15718107 ; DOI: 10.1163/15718107-08504003

Toàn văn không sẵn có

5
A Nordic Approach to Promoting Women’s Rights within International Law: Internal v. External Perspectives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nordic Approach to Promoting Women’s Rights within International Law: Internal v. External Perspectives

Bailliet, Cecilia M.

Nordic Journal of International Law, 11/22/2016, Vol.85(4), pp.368-394 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

E-ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718107-08504003

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...