skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A metasynthesis of qualitative studies regarding opinions and perceptions about barriers and determinants of health services' accessibility in economic migrants

Agudelo-Suárez, Andrés ; Gil-González, Diana ; Vives-Cases, Carmen ; Love, John ; Wimpenny, Peter ; Ronda-Pérez, Elena

BMC Health Services Research, 2012, Vol.12, p.461 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14726963 ; DOI: 10.1186/1472-6963-12-461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A metasynthesis of qualitative studies regarding opinions and perceptions about barriers and determinants of health services' accessibility in economic migrants

Agudelo-Suárez, Andrés A ; Gil-González, Diana ; Vives-Cases, Carmen ; Love, John G ; Wimpenny, Peter ; Ronda-Pérez, Elena

BMC health services research, 17 December 2012, Vol.12, pp.461 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1472-6963 ; PMID: 23245431 Version:1 ; DOI: 10.1186/1472-6963-12-461

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...