skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thirty Years of Survey Methodology / Thirty Years of BMS

de Leeuw, Edith D

Bulletin de Méthodologie Sociologique, October 2013, Vol.120(1), pp.47-59 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0759-1063 ; E-ISSN: 2070-2779 ; DOI: 10.1177/0759106313497858

Toàn văn sẵn có

2
Thirty Years of Survey Methodology / Thirty Years of BMS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thirty Years of Survey Methodology / Thirty Years of BMS

de Leeuw, Edith D.

Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique, 10/2013, Vol.120(1), pp.47-59 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0759-1063 ; E-ISSN: 2070-2779 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0759106313497858

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...