skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and Brazil

Lehmann, David

Journal of Latin American Studies, Vol.49(3), pp.669-670 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X ; DOI: 10.1017/S0022216X17000529

Toàn văn sẵn có

2
Tianna S. Paschel , Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and Brazil (Princeton, NJ, and Oxford: Princeton University Press, 2016), pp. ix + 311, £29.95, hb.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tianna S. Paschel , Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and Brazil (Princeton, NJ, and Oxford: Princeton University Press, 2016), pp. ix + 311, £29.95, hb.

Lehmann, David

Journal of Latin American Studies, 08/2017, Vol.49(3), pp.669-670 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0022216X17000529

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and Brazil

Lehmann, David

Journal of Latin American Studies, 2017, Vol.49(3), pp.669-670 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: 10.1017/S0022216X17000529

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and Brazil.(Book review)

Lehmann, David

Journal of Latin American Studies, 2017, Vol.49(3), pp.669-670 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-216X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...