skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights advocacy for incarcerated indigenous Australians : the impact of Article 27 of the ICCPR.

Henderson, Emma ; Shackleton, Nicole

ALTERNATIVE LAW JOURNAL, 2016, Vol.41(4), p.244-248 [Tạp chí có phản biện]

AGIS Plus Text (RMIT)

ISSN: 1037-969X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights advocacy for incarcerated Indigenous Australians: The impact of Article 27 of the ICCPR

Henderson, Emma ; Shackleton, Nicole

Alternative Law Journal, Vol. 41, No. 4, Dec 2016: 244-248 [Tạp chí có phản biện]

Australian Public Affairs - Full Text (RMIT)

ISSN: 1037-969X

Toàn văn không sẵn có

3
Minority Rights Advocacy for Incarcerated Indigenous Australians: The Impact of Article 27 of the ICCPR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights Advocacy for Incarcerated Indigenous Australians: The Impact of Article 27 of the ICCPR

Henderson, Emma ; Shackleton, Nicole

Alternative Law Journal, 12/2016, Vol.41(4), pp.244-248 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1037-969X ; E-ISSN: 2398-9084 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1037969X1604100406

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights Advocacy for Incarcerated Indigenous Australians: The Impact of Article 27 of the ICCPR

Henderson, Emma ; Shackleton, Nicole

Alternative Law Journal, December 2016, Vol.41(4), pp.244-248 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1037-969X ; E-ISSN: 2398-9084 ; DOI: 10.1177/1037969X1604100406

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights advocacy for incarcerated indigenous Australians: the impact of article 27 of the ICCPR.(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

Henderson, Emma ; Shackleton, Nicole

Alternative Law Journal, 2016, Vol.41(4), pp.244-248 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1037-969X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights advocacy for incarcerated indigenous Australians: the impact of article 27 of the ICCPR.(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

Henderson, Emma ; Shackleton, Nicole

Alternative Law Journal, Dec, 2016, Vol.41(4), p.244-248 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1037-969X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...