skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes from Batavia, the Europeans' Graveyard: The Nineteenth-Century Debate on Acclimatization in the Dutch East Indies

Pols, Hans

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2012, Vol. 67(1), pp.120-148 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373 ; DOI: 10.1093/jhmas/jrr004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes from Batavia, the Europeans' Graveyard: The Nineteenth-Century Debate on Acclimatization in the Dutch East Indies

Pols, Hans

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 1 January 2012, Vol.67(1), pp.120-148 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00225045 ; E-ISSN: 14684373

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes from Batavia, the Europeans' Graveyard: The Nineteenth-Century Debate on Acclimatization in the Dutch East Indies

Pols, Hans

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, Jan 2012, Vol.67(1), p.120 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00225045

Toàn văn sẵn có

4
Notes from Batavia, the Europeans' Graveyard: The Nineteenth-Century Debate on Acclimatization in the Dutch East Indies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes from Batavia, the Europeans' Graveyard: The Nineteenth-Century Debate on Acclimatization in the Dutch East Indies

Pols, H.

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 01/01/2012, Vol.67(1), pp.120-148 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jhmas/jrr004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes from Batavia, the Europeans' graveyard: the nineteenth-century debate on acclimatization in the Dutch East Indies

Pols, Hans

Journal of the history of medicine and allied sciences, January 2012, Vol.67(1), pp.120-48 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1468-4373 ; PMID: 21317422 Version:1 ; DOI: 10.1093/jhmas/jrr004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...