skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Level set methods for inverse scattering

Dorn, Oliver ; Lesselier, Dominique

Inverse Problems, 2006, Vol.22(4), pp.R67-R131 [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 0266-5611 ; E-ISSN: 1361-6420 ; DOI: 10.1088/0266-5611/22/4/R01

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Level set methods for inverse scattering - Topical Review

Dorn, Oliver ; Lesselier, Dominique

Inverse Problems, 16 June 2006, Vol.22, pp.R67-R131 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0266-5611 ; E-ISSN: 1361-6420 ; DOI: 10.1088/0266-5611/22/4/R01

Toàn văn không sẵn có

3
Level set methods for inverse scattering
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Level set methods for inverse scattering

Dorn, Oliver ; Lesselier, Dominique

Inverse Problems, 08/01/2006, Vol.22(4), pp.R67-R131 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0266-5611 ; E-ISSN: 1361-6420 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0266-5611/22/4/R01

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...