skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBITUARY

Seldam, Edouard Jan Ten, Rolf ; Finlay-Jones, R., L.

Pathology, 1983, Vol.15(4), pp.508-509 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028309085183

Toàn văn sẵn có

2
Obituary Rolf Edouard Jan Ten Seldam O.O.N.O., M.D. (Leiden), F.R.C.P.A., F.R.C. Path, F.R.S.M. Born 2 April 1906; died 19 October 1982
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary Rolf Edouard Jan Ten Seldam O.O.N.O., M.D. (Leiden), F.R.C.P.A., F.R.C. Path, F.R.S.M. Born 2 April 1906; died 19 October 1982

Finlay-Jones, L.R.

Pathology, 1983, Vol.15(4), pp.508-509 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Informa Healthcare (via CrossRef)

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313028309085183

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary Rolf Edouard Jan Ten Seldam O.O.N.O., M.D. (Leiden), F.R.C.P.A., F.R.C. Path, F.R.S.M. Born 2 April 1906; died 19 October 1982

Finlay-Jones, L.R

Pathology, 1983, Vol.15(4), pp.508-509 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028309085183

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...