skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiation and Molecular Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Murine Induced Pluripotent Stem Cells Derived on Gelatin or Collagen

Obara, Chizuka ; Takizawa, Kazuya ; Tomiyama, Kenichi ; Hazawa, Masaharu ; Saotome-Nakamura, Ai ; Gotoh, Takaya ; Yasuda, Takeshi ; Tajima, Katsushi ; Obara, Chizuka ; Takizawa, Kazuya ; Tomiyama, Kenichi ; Hazawa, Masaharu ; Saotome-Nakamura, Ai ; Gotoh, Takaya ; Yasuda, Takeshi ; Tajima, Katsushi

Stem Cells International, 2016, Vol.2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1687966X ; E-ISSN: 16879678 ; DOI: 10.1155/2016/9013089

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiation and Molecular Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Murine Induced Pluripotent Stem Cells Derived on Gelatin or Collagen

Obara, Chizuka ; Takizawa, Kazuya ; Tomiyama, Kenichi ; Hazawa, Masaharu ; Saotome-Nakamura, Ai ; Gotoh, Takaya ; Yasuda, Takeshi ; Tajima, Katsushi; Jendelova, Pavla

Stem Cells International, 2016, Vol.2016, 10 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1687-966X ; E-ISSN: 1687-9678 ; DOI: 10.1155/2016/9013089

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiation and Molecular Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Murine Induced Pluripotent Stem Cells Derived on Gelatin or Collagen.(Research Article)

Obara, Chizuka ; Takizawa, Kazuya ; Tomiyama, Kenichi ; Hazawa, Masaharu ; Saotome - Nakamura, Ai ; Gotoh, Takaya ; Yasuda, Takeshi ; Tajima, Katsushi

Stem Cells International, Annual, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1687-9678 ; DOI: 10.1155/2016/9013089

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiation and Molecular Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Murine Induced Pluripotent Stem Cells Derived on Gelatin or Collagen.(Research Article)

Obara, Chizuka ; Takizawa, Kazuya ; Tomiyama, Kenichi ; Hazawa, Masaharu ; Saotome-Nakamura, Ai ; Gotoh, Takaya ; Yasuda, Takeshi ; Tajima, Katsushi

Stem Cells International, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1687-9678 ; DOI: 10.1155/2016/9013089

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiation and Molecular Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Murine Induced Pluripotent Stem Cells Derived on Gelatin or Collagen

Obara, Chizuka ; Takizawa, Kazuya ; Tomiyama, Kenichi ; Hazawa, Masaharu ; Saotome-Nakamura, Ai ; Gotoh, Takaya ; Yasuda, Takeshi ; Tajima, Katsushi

Stem Cells International, 2016, Vol.2016 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1687-966X ; E-ISSN: 1687-9678 ; DOI: 10.1155/2016/9013089 ; PMCID: 5014975 ; PMID: 27642306

Toàn văn sẵn có

6
Differentiation and Molecular Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Murine Induced Pluripotent Stem Cells Derived on Gelatin or Collagen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiation and Molecular Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Murine Induced Pluripotent Stem Cells Derived on Gelatin or Collagen

Obara, Chizuka ; Takizawa, Kazuya ; Tomiyama, Kenichi ; Hazawa, Masaharu ; Saotome-Nakamura, Ai ; Gotoh, Takaya ; Yasuda, Takeshi ; Tajima, Katsushi

Stem Cells International, 2016, Vol.2016, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1687-966X ; E-ISSN: 1687-9678 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2016/9013089

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiation and Molecular Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Murine Induced Pluripotent Stem Cells Derived on Gelatin or Collagen

Obara, Chizuka ; Takizawa, Kazuya ; Tomiyama, Kenichi ; Hazawa, Masaharu ; Saotome-Nakamura, Ai ; Gotoh, Takaya ; Yasuda, Takeshi ; Tajima, Katsushi

Stem cells international, 2016, Vol.2016, pp.9013089 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1687-966X ; PMID: 27642306 Version:1 ; DOI: 10.1155/2016/9013089

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiation and Molecular Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Murine Induced Pluripotent Stem Cells Derived on Gelatin or Collagen

Chizuka Obara ; Kazuya Takizawa ; Kenichi Tomiyama ; Masaharu Hazawa ; Ai Saotome-Nakamura ; Takaya Gotoh ; Takeshi Yasuda ; Katsushi Tajima

Stem Cells International, 01 January 2016, Vol.2016 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1687-966X ; E-ISSN: 1687-9678 ; DOI: 10.1155/2016/9013089

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...