skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous Theta Burst Stimulation (cTBS) on Left Cerebellar Hemisphere Affects Mental Rotation Tasks during Music Listening.(Research Article)(Report)

Picazio, Silvia ; Oliveri, Massimiliano ; Koch, Giacomo ; Caltagirone, Carlo ; Petrosini, Laura

PLoS ONE, May 28, 2013, Vol.8(5), p.e64640 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064640

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous Theta Burst Stimulation (cTBS) on Left Cerebellar Hemisphere Affects Mental Rotation Tasks during Music Listening.(Research Article)(Report)

Picazio, Silvia ; Oliveri, Massimiliano ; Koch, Giacomo ; Caltagirone, Carlo ; Petrosini, Laura

PLoS ONE, May 28, 2013, Vol.8(5), p.e64640 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064640

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous Theta Burst Stimulation (cTBS) on Left Cerebellar Hemisphere Affects Mental Rotation Tasks during Music Listening

Picazio, Silvia ; Oliveri, Massimiliano ; Koch, Giacomo ; Caltagirone, Carlo ; Petrosini, Laura

PLoS One, May 2013, Vol.8(5), p.e64640 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064640

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous theta burst stimulation (cTBS) on left cerebellar hemisphere affects mental rotation tasks during music listening

Picazio, Silvia ; Oliveri, Massimiliano ; Koch, Giacomo ; Caltagirone, Carlo ; Petrosini, Laura

PloS one, 2013, Vol.8(5), pp.e64640 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23724071 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064640

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous Theta Burst Stimulation (cTBS) on Left Cerebellar Hemisphere Affects Mental Rotation Tasks during Music Listening

Picazio, Silvia ; Oliveri, Massimiliano ; Koch, Giacomo ; Caltagirone, Carlo ; Petrosini, Laura; Avenanti, Alessio (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064640 ; PMCID: 3665687 ; PMID: 23724071

Toàn văn sẵn có

6
Continuous Theta Burst Stimulation (cTBS) on Left Cerebellar Hemisphere Affects Mental Rotation Tasks during Music Listening
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous Theta Burst Stimulation (cTBS) on Left Cerebellar Hemisphere Affects Mental Rotation Tasks during Music Listening

Picazio, Silvia ; Oliveri, Massimiliano ; Koch, Giacomo ; Caltagirone, Carlo ; Petrosini, Laura; Avenanti, Alessio

PLoS ONE, 5/28/2013, Vol.8(5), p.e64640 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0064640

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous theta burst stimulation (cTBS) on left cerebellar hemisphere affects mental rotation tasks during music listening

Silvia Picazio ; Massimiliano Oliveri ; Giacomo Koch ; Carlo Caltagirone ; Laura Petrosini

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(5), p.e64640 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064640

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...