skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and novelty of PRPF31 mutations in French autosomal dominant rod-cone dystrophy patients and a review of published reports

Audo, Isabelle ; Bujakowska, Kinga ; Mohand-Saïd, Saddek ; Lancelot, Marie-Elise ; Moskova-Doumanova, Veselina ; Waseem, Naushin ; Antonio, Aline ; Sahel, José-Alain ; Bhattacharya, Shomi ; Zeitz, Christina

BMC Medical Genetics, 2010, Vol.11(1), p.145 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2350 ; E-ISSN: 1471-2350 ; DOI: 10.1186/1471-2350-11-145

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and novelty of PRPF31 mutations in French autosomal dominant rod-cone dystrophy patients and a review of published reports

Audo, Isabelle ; Bujakowska, Kinga ; Mohand-Saïd, Saddek ; Lancelot, Marie-Elise ; Moskova-Doumanova, Veselina ; Waseem, Naushin ; Antonio, Aline ; Sahel, José-Alain ; Bhattacharya, Shomi ; Zeitz, Christina

BMC Medical Genetics, 2010, Vol.11(1), p.145 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2350 ; DOI: 10.1186/1471-2350-11-145 ; PMID: 20939871

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and novelty of PRPF31 mutations in French autosomal dominant rod-cone dystrophy patients and a review of published reports

Audo, Isabelle ; Bujakowska, Kinga ; Mohand-Saïd, Saddek ; Lancelot, Marie-Elise ; Moskova-Doumanova, Veselina ; Waseem, Naushin H ; Antonio, Aline ; Sahel, José-Alain ; Bhattacharya, Shomi S ; Zeitz, Christina

BMC Medical Genetics, 2010, Vol.11, p.145-145 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2350 ; DOI: 10.1186/1471-2350-11-145 ; PMCID: 2984399 ; PMID: 20939871

Toàn văn sẵn có

4
Prevalence and novelty of PRPF31 mutations in French autosomal dominant rod-cone dystrophy patients and a review of published reports
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and novelty of PRPF31 mutations in French autosomal dominant rod-cone dystrophy patients and a review of published reports

Audo, Isabelle ; Bujakowska, Kinga ; Mohand-Said, Saddek ; Lancelot, Marie-Elise ; Moskova-Doumanova, Veselina ; Waseem, Naushin H ; Antonio, Aline ; Sahel, Jose-Alain ; Bhattacharya, Shomi S ; Zeitz, Christina

BMC Medical Genetics, 2010, Vol.11(1), p.145 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2350-11-145

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and novelty of PRPF31 mutations in French autosomal dominant rod-cone dystrophy patients and a review of published reports

Audo, Isabelle ; Bujakowska, Kinga ; Mohand-Saïd, Saddek ; Lancelot, Marie-Elise ; Moskova-Doumanova, Veselina ; Waseem, Naushin H ; Antonio, Aline ; Sahel, José-Alain ; Bhattacharya, Shomi S ; Zeitz, Christina

BMC medical genetics, 12 October 2010, Vol.11, pp.145 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2350 ; PMID: 20939871 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2350-11-145

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and novelty of PRPF31 mutations in French autosomal dominant rod-cone dystrophy patients and a review of published reports

Mohand-Saïd Saddek ; Bujakowska Kinga ; Audo Isabelle ; Lancelot Marie-Elise ; Moskova-Doumanova Veselina ; Waseem Naushin H ; Antonio Aline ; Sahel José-Alain ; Bhattacharya Shomi S ; Zeitz Christina

BMC Medical Genetics, 01 October 2010, Vol.11(1), p.145 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2350 ; E-ISSN: 1471-2350 ; DOI: 10.1186/1471-2350-11-145

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and novelty of PRPF31 mutations in French autosomal dominant rod-cone dystrophy patients and a review of published reports

Audo, Isabelle ; Bujakowska, Kinga ; Mohand-Saïd, Saddek ; Lancelot, Marie-Elise ; Moskova-Doumanova, Veselina ; Waseem, Naushin ; Antonio, Aline ; Sahel, José-Alain ; Bhattacharya, Shomi ; Zeitz, Christina

BMC Medical Genetics, 2010, Vol.11, p.145 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712350 ; DOI: 10.1186/1471-2350-11-145

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...