skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The global diamond industry economics and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global diamond industry economics and development

Grynberg, Roman ; Mbayi, Letsema

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

Toàn văn không sẵn có

2
The global diamond industry : economics and development Vol. 1 [...]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global diamond industry : economics and development Vol. 1 [...]

Grynberg, Roman ; Mbayi, Letsema

pp.1.2015

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9781137537577

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...