skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacto de un programa de rehabilitación pulmonar preoperatoria sobre el rendimiento funcional de pacientes sometidos a cirugía torácica asistida por vídeo debido a neoplasia maligna pulmonar

Sebio, Raquel ; Yáñez-Brage, Maria I ; Giménez-Moolhuyzen, Esther ; Valenza, Marie C ; Reychler, Gregory ; Cahalin, Larry P

Archivos de Bronconeumologia, May 2016, Vol.52(5), pp.231-232 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0300-2896 ; DOI: 10.1016/j.arbres.2015.10.013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of a Pre-Operative Pulmonary Rehabilitation Program on Functional Performance In Patients Undergoing Video-assisted Thoracic Surgery for Lung Cancer

Sebio, Raquel ; Yanez-Brage, Maria I. ; Gimenez-Moolhuyzen, Esther ; Valenza, Marie C. ; Reychler, Gregory ; Cahalin, Larry P.

Archivos de Bronconeumologfa (Internet), 2016, Vol.52(5), p.231(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1579-2129 ; DOI: 10.1016/j.arbr.2015.10.022

Toàn văn sẵn có

3
Impact of a Pre-Operative Pulmonary Rehabilitation Program on Functional Performance In Patients Undergoing Video-assisted Thoracic Surgery for Lung Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of a Pre-Operative Pulmonary Rehabilitation Program on Functional Performance In Patients Undergoing Video-assisted Thoracic Surgery for Lung Cancer

Sebio, Raquel ; Yáñez-Brage, Maria I. ; Giménez-Moolhuyzen, Esther ; Valenza, Marie C. ; Reychler, Gregory ; Cahalin, Larry P.

Archivos de Bronconeumología (English Edition), 05/2016, Vol.52(5), pp.231-232 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15792129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.arbr.2015.10.022

Toàn văn sẵn có

4
Impacto de un programa de rehabilitación pulmonar preoperatoria sobre el rendimiento funcional de pacientes sometidos a cirugía torácica asistida por vídeo debido a neoplasia maligna pulmonar
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacto de un programa de rehabilitación pulmonar preoperatoria sobre el rendimiento funcional de pacientes sometidos a cirugía torácica asistida por vídeo debido a neoplasia maligna pulmonar

Sebio, Raquel ; Yáñez-Brage, Maria I. ; Giménez-Moolhuyzen, Esther ; Valenza, Marie C. ; Reychler, Gregory ; Cahalin, Larry P.

Archivos de Bronconeumología, 05/2016, Vol.52(5), pp.231-232 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03002896 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2015.10.013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacto de un programa de rehabilitación pulmonar preoperatoria sobre el rendimiento funcional de pacientes sometidos a cirugía torácica asistida por vídeo debido a neoplasia maligna pulmonar.
Impact of a pre-operative pulmonary rehabilitation program on functional performance in patients undergoing video-assisted thoracic surgery for lung cancer

Sebio, Raquel ; Yáñez-Brage, Maria I ; Giménez-Moolhuyzen, Esther ; Valenza, Marie C ; Reychler, Gregory ; Cahalin, Larry P

Archivos de bronconeumologia, May 2016, Vol.52(5), pp.231-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1579-2129 ; PMID: 26747731 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.arbres.2015.10.013

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of a Pre-Operative Pulmonary Rehabilitation Program on Functional Performance In Patients Undergoing Video-assisted Thoracic Surgery for Lung Cancer

Sebio, Raquel ; Yáñez-Brage, Maria I ; Giménez-Moolhuyzen, Esther ; Valenza, Marie C ; Reychler, Gregory ; Cahalin, Larry P

Archivos de Bronconeumología (English Edition), May 2016, Vol.52(5), pp.231-232 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1579-2129 ; E-ISSN: 1579-2129 ; DOI: 10.1016/j.arbr.2015.10.022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...