skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ chemical speciation of uranium in soils and sediments by micro X-ray absorption spectroscopy

Bertsch, Paul M. ; Hunter, Douglas B. ; Sutton, Stephen R. ; Bajt, Sasa ; Rivers, Mark L.

Environmental Science & Technology, May, 1994, Vol.28(5), p.980(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0013-936X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ chemical speciation of uranium in soils and sediments by micro X-ray absorption spectroscopy

Bertsch, Paul ; Hunter, Douglas ; Sutton, Stephen ; Bajt, Sasa ; Rivers, Mark

Environmental Science & Technology, May 1994, Vol.28(5), p.980 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0013936X

Toàn văn không sẵn có

3
In situ Chemical Speciation of Uranium in Soils and Sediments by Micro X-ray Absorption Spectroscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ Chemical Speciation of Uranium in Soils and Sediments by Micro X-ray Absorption Spectroscopy

Bertsch, Paul M. ; Hunter, Douglas B. ; Sutton, Stephen R. ; Bajt, Sasa. ; Rivers, Mark L.

Environmental Science & Technology, 05/1994, Vol.28(5), pp.980-984 [Tạp chí có phản biện]

American Chemical Society (via CrossRef)

ISSN: 0013-936X ; E-ISSN: 1520-5851 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/es00054a034

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ chemical speciation of uranium in soils and sediments by micro X-ray absorption spectroscopy

Bertsch, P.M ; Hunter, D.B ; Sutton, S.R ; Bajt, S ; Rivers, M.L

Environmental Science and Technology; (United States), 01 May 1994, Vol.28:5 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0013-936X ; E-ISSN: 1520-5851 ; DOI: 10.1021/es00054a034

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ Chemical Speciation of Uranium in Soils and Sediments by Micro X-ray Absorption Spectroscopy

Bertsch, P M ; Hunter, D B ; Sutton, S R ; Bajt, S ; Rivers, M L

Environmental science & technology, 01 May 1994, Vol.28(5), pp.980-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0013-936X ; PMID: 22191844 Version:1 ; DOI: 10.1021/es00054a034

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...