skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Node Vulnerability under Finite Perturbations in Complex Networks

Gutiérrez, Ricardo ; Del-Pozo, Francisco ; Boccaletti, Stefano; Ben-Jacob, Eshel (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020236 ; PMCID: 3116827 ; PMID: 21698232

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Node Vulnerability under Finite Perturbations in Complex Networks.(Research Article)

Gutierrez, Ricardo ; Del-Pozo, Francisco ; Boccaletti, Stefano

PLoS ONE, June 16, 2011, Vol.6(6), p.e20236 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020236

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Node Vulnerability under Finite Perturbations in Complex Networks.(Research Article)

Gutierrez, Ricardo ; Del - Pozo, Francisco ; Boccaletti, Stefano

PLoS ONE, June 16, 2011, Vol.6(6), p.e20236 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020236

Toàn văn sẵn có

4
Node Vulnerability under Finite Perturbations in Complex Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Node Vulnerability under Finite Perturbations in Complex Networks

Gutiérrez, Ricardo ; Del-Pozo, Francisco ; Boccaletti, Stefano; Ben-Jacob, Eshel

PLoS ONE, 6/16/2011, Vol.6(6), p.e20236 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0020236

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Node vulnerability under finite perturbations in complex networks

Gutiérrez, Ricardo ; Del-Pozo, Francisco ; Boccaletti, Stefano

PloS one, 2011, Vol.6(6), pp.e20236 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21698232 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020236

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Node Vulnerability under Finite Perturbations in Complex Networks

Gutiérrez, Ricardo ; Del-Pozo, Francisco ; Boccaletti, Stefano

PLoS One, Jun 2011, Vol.6(6), p.e20236 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020236

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Node vulnerability under finite perturbations in complex networks

Ricardo Gutiérrez ; Francisco Del-Pozo ; Stefano Boccaletti

PLoS ONE, 01 January 2011, Vol.6(6), p.e20236 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020236

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...