skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil and the UN: struggle for a Role in the Security Council (From the Nineties to the Present Day)

Arraes, Virgílio

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2005, Vol.48(2) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292005000200008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Brasil e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas: dos anos 90 a 2002

Arraes, Virgílio Caixeta

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2005, Vol.48(2), pp.152-168 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292005000200008

Toàn văn sẵn có

3
O Brasil e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas: dos anos 90 a 2002
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Brasil e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas: dos anos 90 a 2002

Arraes, Virgílio Caixeta

Revista Brasileira de Política Internacional, 12/2005, Vol.48(2), pp.152-168 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0034-7329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292005000200008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Brasil e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas: dos anos 90 a 2002 Brazil and the UN: struggle for a Role in the Security Council (From the Nineties to the Present Day)

Virgílio Caixeta Arraes

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2005, Vol.48(2), pp.152-168 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0034-7329 ; E-ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292005000200008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...