skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of long-term therapy with ramipril in high-risk women
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of long-term therapy with ramipril in high-risk women

Lonn, Eva ; Roccaforte, Rosa ; Yi, Qilong ; Dagenais, Gilles ; Sleight, Peter ; Bosch, Jackie ; Suhan, Pamela ; Micks, Mary ; Probstfield, Jeffrey ; Bernstein, Victoria ; Yusuf, Salim

Journal of the American College of Cardiology, 08/2002, Vol.40(4), pp.693-702 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(02)02035-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of long-term therapy with ramipril in high-risk women

Lonn, Eva ; Roccaforte, Rosa ; Yi, Qilong ; Dagenais, Gilles ; Sleight, Peter ; Bosch, Jackie ; Suhan, Pamela ; Micks, Mary ; Probstfield, Jeffrey ; Bernstein, Victoria ; Yusuf, Salim

Journal of the American College of Cardiology, 21 August 2002, Vol.40(4), pp.693-702 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0735-1097 ; PMID: 12204499 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of long-term therapy with ramipril in high-risk women

Lonn, Eva ; Roccaforte, Rosa ; Yi, Qilong ; Dagenais, Gilles ; Sleight, Peter ; Bosch, Jackie ; Suhan, Pamela ; Micks, Mary ; Probstfield, Jeffrey ; Bernstein, Victoria ; Yusuf, Salim

Journal of the American College of Cardiology, 21 August 2002, Vol.40(4), pp.693-702 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(02)02035-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...