skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allergy immunotherapy: Reduced health care costs in adults and children with allergic rhinitis.(Report)

Hankin, Cheryl S. ; Cox, Linda ; Bronstone, Amy ; Wang, Zhaohui

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, April, 2013, Vol.131(4), p.1084(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-6749

Toàn văn sẵn có

2
Allergy immunotherapy: Reduced health care costs in adults and children with allergic rhinitis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allergy immunotherapy: Reduced health care costs in adults and children with allergic rhinitis

Hankin, Cheryl S. ; Cox, Linda ; Bronstone, Amy ; Wang, Zhaohui

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 04/2013, Vol.131(4), pp.1084-1091 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00916749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.12.662

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allergy immunotherapy: Reduced health care costs in adults and children with allergic rhinitis

Hankin, Cheryl S ; Cox, Linda ; Bronstone, Amy ; Wang, Zhaohui

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, April 2013, Vol.131(4), pp.1084-1091 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0091-6749 ; E-ISSN: 1097-6825 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2012.12.662

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allergy immunotherapy: reduced health care costs in adults and children with allergic rhinitis

Hankin, Cheryl S ; Cox, Linda ; Bronstone, Amy ; Wang, Zhaohui

The Journal of allergy and clinical immunology, April 2013, Vol.131(4), pp.1084-91 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-6825 ; PMID: 23375206 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2012.12.662

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...